DDR3-RESCUE-2GB-PC12800S-1600MHZ-1.35VDDR3-RESCUE-2GB-PC12800S-1600MHZ-1.35V
DDR3-RESCUE-4GB-PC12800S-1600MHZ-1.35VDDR3-RESCUE-4GB-PC12800S-1600MHZ-1.35V
DDR3-RESCUE-8GB-PC12800S-1600MHZ-1.35VDDR3-RESCUE-8GB-PC12800S-1600MHZ-1.35V

V-GeN RESCUE SODIMM DDR3 PC 12800 – 1600 Mhz (L)