DDR3-RESCUE-2GB-PC12800S-1600MHZ-1.50VDDR3-RESCUE-2GB-PC12800S-1600MHZ-1.50V
DDR3-RESCUE-4GB-PC12800S-1600MHZ-1.50VDDR3-RESCUE-4GB-PC12800S-1600MHZ-1.50V
DDR3-RESCUE-8GB-PC12800S-1600MHZ-1.50VDDR3-RESCUE-8GB-PC12800S-1600MHZ-1.50V

V-GeN RESCUE SODIMM DDR3 PC 12800 - 1600 Mhz